Sözel Bildiri Oturumları

27 NİSAN 2023

28 NİSAN 2023    >>

27 NİSAN 2023

SÖZEL BİLDİRİLER SALONU – I
14:00 – 15:00 SÖZEL BİLDİRİLER – AKCİĞER KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Nilüfer Bulut, Serdar Arıcı, İrem Bilgetekin, Nurullah İlhan
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-003 Metastatik Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisinde Monoterapi Veya Kemoterapiyle Birilikte Kullanımda Pembrolizumab’ın Etkinliği Ve Güvenilirliği; Tek Merkez Deneyimi Sabin Göktaş Aydın
S-015 Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoradyoterapi Yanıtı Ve Onkolojik Sağkalımlar Üzerine Etkili Faktörler Esma Uguztemur
S-026 Malign Plevral Mezotelyoma Hastalarında Pemetreksat Kullanım Sonrası Prognostik İndeks Yasin Sezgin
S-030 Driver Mutant, Denovo Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Yaşam Süreleri Ve Prognostik Faktörlerin Analizi, Gerçek Yaşam Verileri: Türk Onkoloji Grubu (TOG) Çalışması Seda Kahraman
S-046 T790M Mutasyonu Pozitif Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Osimertinib Tedavisinin Etkinliği Ve Tolerabilitesinin Değerlendirilmesi Ziya Kalkan
S-079 BRAF Mutasyonu Pozitif İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Dabrafenib Ve Trametinib Kombinasyon Tedavisinin Etkinlik Ve Güvenliğinin Gerçek Yaşam Verileriyle Değerlendirilmesi (TOG Çalışması) Tuğba Akın Telli
S-081 Komorbiditesi Olan Metastatik Akciğer Kanseri Hastalarında Antihipertansif Tedavi Kullanımının Sağ Kalım Üzerine Etkisi, Tek Merkez Deneyimi Nadiye Sever
S-083 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde İleri Basamak İki Haftalık İrinotekan Kullanımının Etkinlik Verileri: Tek Merkez Deneyimi Feride Yılmaz
S-096 Higher TP53 Somatic Mutation Prevalence From Liquid Biopsy Analysis İn Ever Smoker Non-Small-Cell Lung Cancer Patients Zeynep Özdemir
16:30 – 18:00 SÖZEL BİLDİRİLER – CİLT & BEYİN TÜMÖRLERİ, MOLEKÜLER ONKOLOJİ & İMMUNO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Murat Arslan, Erkan Arpacı, Suna Çokmert
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-007 Kutanöz Melanoma Hastalarında RDW/Albumin(RAR Skoru) Yeni Bir Prognostik Belirteç Olabilir Mi? Ahmet Ünal
S-010 Hedeflenebilir Mutasyonları Saptamakta Likit Biyopsinin Rolü: Tek Merkez Deneyimi Sabin Göktaş Aydın
S-016 Moleküler Tümör Konseyinde Son 2 Yılda Neler Yaptık? Oktay Ünsal
S-017 Klinik Pratikte Moleküler Testlerin Gerçek Yaşam Verileri:Tek Merkez Deneyimi Tahir Yerlikaya
S-022 İmmunoterapi İlişkili Nörolojik Yan Etkilerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Yunus Emre Altıntaş
S-035 İmmün Denetim Noktası İnhibitörü Alan İleri Evre Kanser Hastalarında Geriatrik Nutrisyonel Risk İndeksinin Prognostik Önemi Emre Yekedüz
S-039 Hedeflenebilir Mutasyonları Saptamakta Doku Biyopsinin Rolü: Tek Merkez Deneyimi Harun Muğlu
S-053 Moleküler Tümör Konseyi’nin Klinik Önemi Ve Hasta Yönetimine Olan Etkisi Özde Melisa Celayir
S-072 Geriatrik Hastalarda İmmunoterapide Sistemik İmmun İnflamasyon Endeksinin Sağkalıma Etkisi Ve İmmunoterapi Kullanımının Etkinlik Ve Güvenliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi Alper Coşkun
S-086 Klinik Onkolojide Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi (YND) Aracılı Moleküler Tanının Önemi: Tek Sistem Örneği Üzerinden 7 Yıl Ve 5511 Vaka Tecrübesi İle Çukurova Üniversitesi AGENTEM Özge Sönmezler
S-087 Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Kalıtsal Kanser Değerlendirme Merkezi: İki Yıllık Hasta Deneyimi Nesligül Hasibe Gönen
S-088 Bazal Hücreli Karsinomda Vismodegib: Tek Merkez Deneyimi Erkan Özcan
S-101 Malign Melanomlu Hastaların Tedavisinde Nivolumabın Etkinlik ve Güvenliliğini Değerlendiren Retrospektif Çalışma Mehmet Ali Şendur
SÖZEL BİLDİRİLER SALONU – II
14:00 – 15:00 SÖZEL BİLDİRİLER – GENİTOÜRİNER SİSTEM KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Hakan Büyükhatipoğlu, Mustafa Dikiliaş
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-011 GITR; Metastatik Renal Hücreli Karsinomlu Hastalarda Prognostik Ve Prediktif Yeni Bir Belirteç Onur Yazdan Balçık
S-019 Metastatik Hormon Duyarlı Prostat Kanseri Hastalarında Tedavi Öncesi Laktat Dehidrogenaz/Albümin Oranı Sağkalımı Tahmin Ettirebilir Mi? Mehmet Emin Kocabaş
S-029 Relaps Veya Refrakter Erkek Germ Hücreli Tümör Hastalarında Yüksek Doz Kemoterapi Ve Otolog Kök Hücre Nakli Sonrasında İdame Oral Etoposid Etkinliğinin Değerlendirilmesi Musa Barış Aykan
S-032 Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tanılı Hastalarda Pan İmmün-İnflamasyon Değeri (PIV) Yeni Bir Prognostik Belirteç Olabilir Mi? Hakan Zanbakçı
S-043 Prostat Kanserinde Yeni Nesil Hormonal Ajanların İskelet Kası Üzerine Etkileri Sümeyra Derin
S-059 Renal Kitlelerde Pre-Operatif Serum İnflamatuar Markır Düzeyi Malignite Varlığını Predikte Eder Mi ? Ahmet Ünsal
S-065 Prostat Kanserli Hastalarda Saptanan Genetik Varyasyonlar: Türk Toplumu Taraması Seval Akay
S-089 Metastatik RCC Hastalarında 1. Seri Sonrası Tedavilerin Karşılaştırılması Metin Pehlivan
S-025 Onkoloji Pratiğinde Prostat Kanserine Bağlı Androjen Deprivasyon Tedavisi Alan Hastalarda Erkek Osteporozunun Önemi/ Farkındalık Anketi Sonuçlarımız Çiğdem Dinçkal
16:30 – 18:00 SÖZEL BİLDİRİLER – BAŞ BOYUN & SARKOM & HEMATO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Melek Karakurt Eryılmaz, Hatice Yılmaz, Adem Deligönül
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-001 Yüksek gradlı lokalize osteosarkomlu erişkin hastalarda neoadjuvan yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kan kök hücre transplantasyonu:Tek merkez ve 25 yıllık izlem sonuçları Fikret Arpacı
S-002 Lenfomalarda biyokimyasal tetkiklerin yanıt değerlendirmede kullanımına dair skorlama sistemi Efe Cem Erdat
S-013 Non-visseral intraabdominal ve retroperitoneal leiomyosarkomlarda sağkalıma etki eden faktörler; tek merkez deneyimi Serhat Sekmek
S-028 Senkron ve metakron solid organ ve hematolojik malignitelerin değerlendirilmesi:tek merkez deneyimi Hicran Anık
S-037 Otolog Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda BT/PET-BT ile Sarkopeni Varlığının Değerlendirilmesi ve Prognostik Öneminin Araştırılması Muharrem Coşkunpınar
S-045 Önceden tedavi edilmiş ileri evre yumuşak doku sarkomlu hastalarda pazopanib etkinlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi Ömer Faruk Kuzu
S-051 Desmoid Tümörler takip ve tedavi yaklaşımları;tek merkez deneyimi Hilal Karakaş
S-052 Glioblastom Tedavisinde Hidroksiklorinin Etkinliği Mast Hücre Reseptörü Mas-Related G-Protein Reseptör X2 (MRGPRX2) Yoluyla Olabilir: In Siliko Bir Çalışma Mustafa Yıldırım
S-062 Nüks Yüksek Dereceli Glial Tümör Tanılı Hastalarda İrinotekan-Bevasizumab Kombinasyonu Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi Kübra Canaslan
S-078 Neoadjuvan tedavi almadan opere edilen ve adjuvan tedavi verilen osteosarkom hastalarında klinikopatolojik faktörlerin prognostik önemi: Tek merkez deneyimi Nargiz Majidova
S-090 Tedavi-ilişkili myelodisplastik sendrom (t-MDS) ve tedavi-ilişkili myeloproliferatif neoplaziler (t-MPN): tek merkez deneyimi Elif Berna Köksoy
S-092 Moleküler Değerlendirme ile Oligodendroglioma Tanısı Alan Hastalarda Farklı Adjuvan Tedavi Seçeneklerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Osman Sütcüoğlu


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:81 Eren Apt. D:7 Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 291 78 04-0530 923 09 73
Fax: 0212 291 78 94
Email: ttod@kanser.org
Web: www.kanser.org


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No:38/3
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 438 10 39 | Faks: +90 312 438 10 09
E-mail: bilgi@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

KVKK Metni | Çerez Politikası