Sözel Bildiri Oturumları

27 NİSAN 2023    >>

28 NİSAN 2023

28 NİSAN 2023

SÖZEL BİLDİRİLER SALONU – I
10:30 – 11:45 SÖZEL BİLDİRİLER – MEME KANSERİ VE JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ – I
Oturum Başkanları: Ayşegül Kargı, Fatih Karataş, Mehmet Teomete, Serkan Değirmencioğlu
S-063 A Tipi Kişilik Özelliğine Sahip Meme Kanserli Kadın Hastalarda Sosyal Hobiler Benlik Saygısını Ve Yaşam Kalitesini Artırabilir: KRATOS Çalışması Özgür Tanrıverdi
S-098 Meme Kanseri Tedavisi İçin Sitratla Stabilize Edilmiş Fe3O4 Nanopartikülleri/Pertuzumab İçeren Makro Gözenekli Süngerin Geliştirilmesi Celal Alandağ
S-041 Tek Merkez Uterin Karsinosarkom Deneyimi: Genel Özellikler, Prognoza Etki Eden Faktörler Hatice Bölek
S-054 Platin Rezistans Over Kanserli Hastalarda Bilgisayar Tomografi İle Ölçülen Abdominal Kas Ve Yağ Dokusu İndeksinin Sağkalıma Etkisi Burcu Bacak
S-009 Metastatik Meme Kanserinde B² Prognostik İndeksin Prognoz Belirlemedeki Rolü Mehmet Meriç Çoban
S-012 Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Adjuvan Kemoterapiye Bağlı İndüklenen Amonerenin Anti-Mullerian Hormon Düzeyi, Antral Folikül Sayısı Ve Over Hacmi Durumuna Göre Değerlendirilmesi: Prospektif Klinik Çalışma Çağlar Ünal
S-018 Evre I-III Meme Kanserinde Cerrahi Tipi İle Nüks Arasında İlişki Var Mıdır? Sena Ece Davarcı
S-021 Statinler, Trastuzumab Emtansine (T-DM1)’İn Antitümör Etkisini Artırıyor Mu? Arif Akyıldız
S-027 Hormon Reseptörü Pozitif, HER-2 Negatif Metastatik Meme Kanseri Hastalarında Gerçek Yaşam Verisi Olarak Ribosiklib Ve Palbosiklib İle Letrozol Kombinasyon Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Türk Onkoloji Grubu Çalışması Seda Kahraman
14:00 – 15:15 SÖZEL BİLDİRİLER – GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ – I
Oturum Başkanları: Mahmut Emre Yıldırım, Burçin Budakoğlu, Ahmet Dirican, Tuğba Akın Telli
S-004 Metastatik Kolon Kanseri Tanılı Hastlarda Beyin Metastazı: Tek Merkez Gözlemi Elvina Almuradova
S-006 Kolorektal Kanserde Dolaşımdaki Cd16+Cd56+ Doğal Öldürücü Hücreler Ve Sağkalım Üzerine Etkisi Gülçin Şahingöz Erdal
S-014 Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda Bevacizumab İle Beta Blökerlerin Eş Zamanlı Kullanımı Sağkalımı Artırabilir Mi? Muhammed Muhiddin Er
S-020 Hcc Hastalarında 1. Basamak Tedavide Sorafenib Ve Folfox/Xelox Kemoterapilerinin Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi Efe Cem Erdat
S-023 Gastrointestinal Tümörlerde Multidisipliner Tümör Konseyi Sonuçları Tek Merkez Deneyim Buket Bayram Kuvvet
S-024 Metastatik Kolorektal Kanserde Ras/Braf Mutasyon Sıklığı Ve Sağkalım Analizi, Tek Merkez Klinik Deneyimi Merve Özkan
S-031 Apendiks Müsinöz Neoplazmlarına Yaklaşım;Tek Merkez Deneyimi Engin Eren Kavak
S-036 Hepatosellüler Karsinomda Albı Skoru İle Fıb-4 İndeksinin Korelasyonu Doğan Bayram
S-042 Metastatik Kolon Kanserli Hastalarda Sarkopeninin Sağkalım Üzerine Etkisi Özlem Doğan
S-047 Mskcc Sağkalım Hesaplaycısının Türkiye Popülasyonundaki Performansının Değerlendirilmesi İlknur Deliktaş Onur
S-048 Evre Iı-Iıı Kolon Kanserinde Immun Skorlama Sisteminin Prediktif Ve Prognostik Rolü Özlem Özdemir
S-055 Feasibility And Outcomes Of Cytoreductive Surgery And Hıpec For Peritoneal Surface Malignancies: A Single-Center Experience Deniz Işık
S-056 Türkiye’de Gastrik Adenokanserli Hastalarda Pd-L1, Msı Durumu Bekleneni Yansıtıyor Mu? Duygu Ercan Uzundal
16:30 – 18:00 SÖZEL BİLDİRİLER – DİĞER
Oturum Başkanları: Alper Can, Doğan Yazılıtaş, Ayşe Durnalı, Kayhan Ertürk
S-005 Solid Organ Tümörü Olan Erişkin Hastalarda Hepatit B Virüsü Hepatit C Virüsü HIV Enfeksiyonu Tarama Sıklığının Ve Prevalanslarının Saptanması Şeyhmus Abakay
S-008 Anorektal Mukozal Malign Melanom: Tek Merkez Deneyimi Ender Kalacı
S-049 Türk Hekimlerin Hastaların Ya Da Yakınlarının Multidisipliner Tümör Konseyine Katılımlarıyla İlgili Düşünceleri; Konya’da 3. Basamak Bir Hastaneden Anket Çalışması Muslu Kazım Körez
S-050 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniğinde Son 1 Yıl (Eylül 2021- Eylül 2022) İçinde Enfeksiyon Nedeniyle (COVİD19 HARİÇ)Yatırılan Kanserli Hastaların Maliyet Ve Yatış Süresinin Değerlendirilmesi Orhan Önder Eren
S-060 Denosumab Türkiye Verileri: Kronik Böbrek Hastalığı’nın Denosumab Sonlanım Noktalarına Etkisi; Türk Onkoloji Grubu(TOG) Çalışması Halil İbrahim Ellez
S-066 Kanserli Hastalarda C-Reaktif Protein Ve Prokalsitoninin Sepsisi Predikte Etmedeki Öneminin Araştırılması Duygu Bayır Garbioğlu
S-070 Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında “1 Dakika” Zaman Algısının Depresyon Ve Anksiyete Değerlendirmedeki Rolü Sait Kitaplı
S-075 Sistemik Anti-Kanser Tedavisinden Sonra 30 Günlük Ölüm Oranı, Tek Merkez Retrospektif Analizi Taha Enes Çetin
S-076 Kanserli Hasta Yakınlarının Kanser Tarama Programlarına Katılımı Ve İlişkili Faktörler Ender Kalacı
S-077 COVID-19 Enfeksiyonu Kemoterapi Yanıtını Etkiliyor Mu? Ilgın Akbıyık
S-084 Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Cerrahi Maskenin Kan Gazı Üzerine Etkileri Ve Klinik Sonuçları Mert Şahin
S-097 Endikasyon Dışı Kullanım Başvurusu Yapılan Hasta Gruplarının Kılavuz Ve Ülke Pratiğiyle Korelasyonu Şendağ Yaslıkaya
S-099 Kanser Hastalarında İlaç Tedavisi Karmaşıklığının Değerlendirilmesi Sude Ayça Çifci
S-025 Onkoloji Pratiğinde Prostat Kanserine Bağlı Androjen Deprivasyon Tedavisi Alan Hastalarda Erkek Osteporozunun Önemi/ Farkındalık Anketi Sonuçlarımız Çiğdem Dinçkal
S-100 Mide Kanserinde Faz Açısı ve Standardize Faz açısının Malnütrisyon ve Sağkalım Sonuçları ile İlişkisi Dilşat Baş
SÖZEL BİLDİRİLER SALONU – II
10:30 – 11:45 SÖZEL BİLDİRİLER – MEME KANSERİ VE JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ – II
Oturum Başkanı: Fatih Teker, Murat Sarı, Hatice Doruk, Mehmet Emin Kalender
S-033 Vücut Kitle İndeksinin (VKİ), CDK 4/6 İnhibitörü Kullanan Metastatik Meme Kanseri Hastalarında (Mmk) Progresyonsuz Sağkalıma Etkisi Engin Hendem
S-034 HER-2 Pozitif Metastatik Meme Karsinomu Birinci Basamakta Trastuzumab-Pertuzumab-Taksan Kullanımında Progresyonsuz Sağkalım Ve Genel Sağkalımı Belirleyen Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi: Platelet Lenfosit Oranı Yeni Bir Belirteç Olabilir Mi? Elif Sertesen
S-038 Triple Negatif Meme Kanserinde Periferik Kan Değerlerinin Patolojik Tam Yanıt Prediksiyonu Oğur Karhan
S-040 Metastatik, Hr+/Her2-, Premenopozal Meme Kanserli Hastalarda Endokrin Tedavi İle Beraber Palbosiklib Ve Ribosiklib Etkinliğinin Karşılaştırılması-Tek Merkez Deneyimi Alper Topal
S-044 Neoadjuvan Tedavi Almış Meme Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtı İle Prognostik Nutrisyonel İndeks Arasındaki İlişki Akif Doğan
S-061 Neoadjuvan Kemoterapi Alan Meme Kanseri Hastalarında Androjen Reseptör(AR) Durumunun Patolojik Yanıt Üzerine Etkisi Eda Çalışkan Yıldırım
S-064 HER2-Pozitif Trastuzumab Tabanlı Tedavi Alan Meme Kanserli Hastalarda WBP2 Ekspresyonunun Prognostik Önemi Murat Alan
S-073 Trastuzumab, Trastuzumab Emtansine Ve Trastuzumab Deruxtecan Rezistan HER2 Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Geç Sıra Pertuzumab, Trastuzumab Ve Dosetaksel Kombinasyon Tedavisi İle Yanıt Oranları: Retrospektif Çalışma Alper Sevinc
S-091 HER2 Low Meme Kanserinde Beyin Metastazı Riski Farklı Mıdır? Yaşar Culha
14:00 – 15:15 SÖZEL BİLDİRİLER – GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ – II
Oturum Başkanları: Mükremin Uysal, Yakup Bozkaya, Emrah Erarslan, Fatih Yıldız
S-057 İmatinib İle Tedavi Edilen İleri Evre Gastrointestinal Stromal Tümörlü Hastalarda Sağkalımı Öngörmede Sistemik İnflamatuar Biyobelirteçlerinin Önemi Hakan Yücel
S-058 İyi Diferansiye Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümör Tanılı Hastalarda Pan-İmmun İnflamasyon Değeri Yeni Bir Prognostik Biyobelirteç Olabilir Mi? İlkay Tuğba Ünek
S-067 Metastatik Kolorektal Kanserli (Mkrk) Hastalarda Bevasizumab Bazlı Tedavi Sonrası Progresyonda RAS Ve BRAF Mutasyonunun Likit Biyopsi İle Değerlendirilmesi İrem Bilgetekin
S-068 Neoadjuvan Tedavi Alan Lokal-İleri Evre Rektum Kanserli Hastalarda Maspin Ekspresyonunun Prognoz İle İlişkisi Gülşah Atbiner Eroğlu
S-069 Hepatoselüler Kanser Tanılı Hastalarda GRIM Skorunun Prognostik Önemi Duygu Ercan Uzundal
S-071 Lokal İleri Rektum Kanseri Neoadjuvan Kemoradyoterapi Yanıtının Belirlenmesinde Volümetrik MR Ölçümünün Değerlendirilmesi Osman Sütcüoğlu
S-074 İleri Evre Pankreas Adenokanserli Hastalarda TUBB3 Ve Hent1 Ekspresyonunun Prognostik Ve Prediktif Rolünün Araştırılması Taha Koray Şahin
S-080 Unrezektabl Veya Metastatik Pankreas Kanserinin Folfirinox Sonrası İkinci Sıra Tedavisinde Nab-Paklitaksel İle Gözlenen Sonuçlar Ayşegül Merç Çetinkaya
S-082 Gastrik Kanserlerde TROP2 Ekspresyonunun Klinik Ve Prognostik Önemi Ece Diker Taşkın
S-085 Karaciğer Nakli Sonrası Nüks Eden Hepatosellüler Kanserde Sorafenib Ve Regorafenib Tedavi Seçeneklerinin Etkiniliğinin Retrospektif Çok Merkezli Değerlendirilmesi Mehmet Fatih Özbay
S-093 Kemik Metastazlı Kolorektal Kanserlerde Sağkalım Ve İlişkili Faktörler: Tek Merkez Deneyimi Eda Eylemer Mocan
S-094 Hepatosellüler Karsinom Hastalarında Tek Merkez Regorafenib Deneyimimiz Eyüp Çoban
S-095 Palyatif Bakım Tedavisi Alan Gastrointestinal Sistem Kaynaklı Kanser Tanılı Hastalarda Albumin/Bilirubin (ALBI) Skorunun Prognostik Önemi Tanju Kapagan


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:81 Eren Apt. D:7 Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 291 78 04-0530 923 09 73
Fax: 0212 291 78 94
Email: ttod@kanser.org
Web: www.kanser.org


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No:38/3
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 438 10 39 | Faks: +90 312 438 10 09
E-mail: bilgi@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

KVKK Metni | Çerez Politikası